"Revenue from the community
for the community"
Customs Auction - 16th Feb, 2019

NOTICE OF CUSTOMS AUCTION

Tonga Customs Service

The public is hereby notified that overdue goods which have been stored at the Customs Controlled Areas will be sold by Public Auction at Queen Salote Wharf at 10 am, Saturday 16th February 2019. Goods for sale include liquors, cigarettes, motor vehicles, household effects, used clothing, building materials, food stuff and freight of all kinds. Details of the items to be auctioned can be obtained from the Customs head office at Queen Salote Wharf. For more information please contact telephone 23651 or 28796.

 

Respectfully

Tonga Customs Service

 

 


FANONGONONGO FAKATAUTUKI

Potungaue Kasitomu

‘Oku fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e hou’eiki kae’uma’a e kakai ‘o e fonua. ‘E fakahoko ‘a hono fakatautuki ‘o e ngaahi koloa kuo tauhi fuoloa ‘i he ngaahi fale pe feitu’u faka-Kasitomu ‘i he taimi 10 pongipongi ‘o e ‘aho Tokonaki ko hono 16 ‘o Fepueli 2019, ‘i Uafu Kuini Salote pe. Ko e ngaahi koloa ‘e fakatautuki ‘oku kau ki ai ‘a e kavamalohi tapu, sikaleti, me’alele, naunau fale, koloa vala, naunau langa, ngaahi koloa me’atokoni mo e ngaahi koloa kehekehe pe. Ko e fakaikiiki ‘o e ngaahi koloa ni ‘e ala ma’u atu ia mei he ‘ulu’i ‘ofisi ‘o e Potungaue Tute ‘i Uafu Kuini Salote pe. Kataki fakafetu’utaki ki he telefoni 23651 pe 28796 ‘oka toe fiema’u ha toe fakaikiiki fekau’aki mo e fakatautuki ni.

 

Faka’apa’apa atu

Potungaue Kasitomu

 

 

 

 

Improving the lives of Tongans through effective & efficient tax & customs administration